Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Aktualności zobacz archiwum »

16 marca 2015 12:41

Rekrutacja

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

dla uczniów spoza obwodu szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r.,poz.7).

 • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

   

 1. Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku z urzędu, bez rekrutacji.

 2. Jeśli szkoła posiada wolne miejsca to dla uczniów spoza obwodu szkoły dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku przeprowadza rekrutację.

 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

   

 1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodziców,

 2. niepełnosprawność kandydata – orzeczenie/kopia,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , - orzeczenie/kopia

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie/kopia,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie/kopia,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – wyrok sądu.

Każde kryterium od 1 – 7 ma wartość 1 pkt. i brane są pod uwagę łącznie:                    Max ilość to 7 punktów.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 1. Jeżeli nadal jest więcej kandydatów niż miejsc w szkole to dla uczniów spoza obwodu przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny w którym brane są pod uwagę poniżej określone kryteria społecznościowe.

L.p.

Kryterium

Wartosć kryterium                         w punktach

1

Rodzic pracujący i samotnie wychowujący ucznia (zaświadczenie z zakładu pracy rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka)

2

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły obwodowej, (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

5

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do szkoły

2

 

 1. Jeśli nadal będzie większa liczba kandydatów niż miejsc w oddziałach klasowych to              o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły będzie decydować losowanie nazwisk przez komisję rekrutacyjną.

 2. W terminach 13.03.2015r.- 30.03.2015r. do godz.1300 rodzice/prawni opiekunowie dzieci z poza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełniony wniosek o przyjecie dziecka klasy I.

 3. W terminie 30.03.2015r. – 31.03.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która:

  - ustala wyniki  postępowania rekrutacyjnego i 01.04.2015r. podaje do publicznej

    wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

     niezakwalifikowanych

  - ustala i w dniu 03.04.2015r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów

    przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 4. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które musi być zakończone do końca sierpnia 2015r.

   

 5. Procedury odwoławcze:

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I.

 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

 3. rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku    służy skarga do sądu administracyjnego.

  10.Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.

  11. Wnioski można pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w   Wielkim Komorsku ,oraz ze szkolnej strony www.spkomorsk.pl .

   

   

  Wielki Komorsk,13.03.2015r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 305
16 marca 2015 12:41 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl