Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Aktualności zobacz archiwum »

16 marca 2015 12:49

Rekrutacja

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

dla dzieci 4 i 5 letnich do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku spoza obwodu szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r.,poz.7).

 • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku.

   

 1. Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych z urzędu, bez rekrutacji.

 2. Jeśli szkoła posiada wolne miejsca to dla dzieci spoza obwodu szkoły dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku przeprowadza rekrutację.

 3. Przebieg rekrutacji:

 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

   

 1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodziców,

 2. niepełnosprawność kandydata – orzeczenie/kopia,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , - orzeczenie/kopia

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie/kopia,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie/kopia,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – wyrok sądu.

Każde kryterium od 1 – 7 ma wartość 1 pkt. i brane są pod uwagę łącznie:                    Max ilość to 7 punktów.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 1. Jeżeli nadal jest więcej kandydatów niż miejsc w oddziałach przedszkolnych to dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę poniżej określone kryteria społecznościowe.

L.p.

Kryterium

Wartosć kryterium                         w punktach

1

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

1

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do obwodowej szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

4

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do szkoły

2

 

 1. Jeśli nadal będzie większa liczba kandydatów niż miejsc w oddziałach przedszkolnych to o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły będzie decydować losowanie nazwisk przez komisję rekrutacyjną.

 2. W terminach 13.03.2015r.- 30.03.2015r. do godz.1300 rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełniony wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego.

 3. W terminie 30.03.2015r. – 31.03.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która:

  - ustala wyniki  postępowania rekrutacyjnego i 01.04.2015r. podaje do publicznej

    wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

     niezakwalifikowanych

  - ustala i w dniu 03.04.2015r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów

    przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 4. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji oddział przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które musi być zakończone do końca sierpnia 2015r.

   

 5. Procedury odwoławcze:

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

 3. rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku    służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.

 2. Wnioski można pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku, oraz ze szkolnej strony www.spkomorsk.pl

 

Wielki Komorsk,13.03.2015r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 441
16 marca 2015 12:49 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl