Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Komunikaty zobacz archiwum »

21 sierpnia 2017 13:18

ogłoszenie - nabór na stanowisko pomoc nauczyciela

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku ogłasza nabór na pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres od 4 września 2017 r. do 30 czerwca 2018r.

Wymiar etatu: pełen etat, liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h.

I. Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie
 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne  lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie 

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista
 2. Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
 3. Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 4. Mile widziane , preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku  przedszkolnym


 

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Obowiązki ogólne:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, utrzymuje ład i porządek  oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.
 2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę  oraz  miejscach określonych w organizacji  pracy grupy i przedszkola.
 3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się  z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora.
 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych  w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.
 6. Pomoc nauczyciela winna cechować:
  • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych
  • troska o ład i porządek w przedszkolu
  • dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego
  • poszanowanie przełożonych
  • uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów
  • właściwa kultura życia codziennego 

   Obowiązki szczegółowe

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:
  • pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej
  • spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych
  • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach  dzieci
  • organizowanie wypoczynku dzieci
  • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału
  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
 2. Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
  • pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni
  • pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek
  • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci
  • przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci
  • pomoc nauczycielce podczas zajęć,
  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
  • udział w dekorowaniu sali,
  • czuwanie nad należytą higieną dzieci
  • pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience
  • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica
  • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola
  • otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka  od osoby przyprowadzającej je do przedszkola
  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw
  • czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawanie dzieci odchodzących do domu 
 1. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
  i umiejętności ( kopie)
 5. Świadectwa pracy
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku
 7.  Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz 2135 z późn.zm.), 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku" należy składać w terminie do 1 września  2017r. do godziny 11.00 w sekretariacie SP im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku,
 ul. Grudziądzka 3, 86-160 Warlubie osobiście za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spkomorsk@gazeta.pl  lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu).

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Kaliszeska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2017 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 141
21 sierpnia 2017 13:18 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl