Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Komunikaty zobacz archiwum »

22 sierpnia 2017 07:23

Załączniki do naboru na stanowisko pomocy nauczyciela i sprzątaczki - kwestionariusz

Załącznik nr 1 do Procedury

naboru pracowników

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Wielki Komorsk

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE[1]

 

 

1.   Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….

2.   Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………………………...

3.   Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………….

4.   Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………...

5.   Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………………………..

6.   Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7.   Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………………………….

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8.   Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9.   Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 

10.  Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria …………... nr ……………….

wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………….

lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………………………………………………….

........................................                                           .........................................................................

(miejscowość i data)                                                                                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Załącznik nr 2 do Procedury

naboru pracowników

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Wielki Komorsk

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRACOWNIKA

 

 

 1. imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. numer ewidencyjny PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………..

   

 3. numer NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

 4. stan rodzinny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (imiona i nazwiska praz daty urodzenia dzieci)

   

 5. powszechny obowiązek obrony (jeśli dotyczy):

 1. stosunek do powszechnego obowiązku obrony …………………………………………………………………………………….

 2. stopień wojskowy …………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. numer specjalności wojskowej ……………………………………………………………………………………………………………..

 4. przynależność ewidencyjna do WKU …………………………………………………………………………………………………….

 5. numer książeczki wojskowej …………………………………………………………………………………………………………………

 6. przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP …………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

 1. osoba, którą należy poinformować w razie wypadku ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (imię i nazwisko, adres, telefon)

   

 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria ………… nr …………………..…

  wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

   

   

  ........................................                                           .........................................................................

  (miejscowość i data)                                                                                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)[1] Według załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2009 r. Nr 115 poz. 971).

Data wytworzenia dokumentu: 22.08.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Kaliszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2017 07:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 148
22 sierpnia 2017 07:23 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl