Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Wielki Komorsk

Przetargi zobacz archiwum »

15 listopada 2016 13:48

zapytanie ofertowe

Wielki Komorsk, 04.11.2016r.

 

 

SPWK.251.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zakupu książek do szkolnej biblioteki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,

w tym zakup nowości wydawniczych.

 

 1. Zamawiający

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Wielki Komorsk

Ul. Grudziądzka 3

86-160 Warlubie

NIP 559-17-87-542                                REGON 001155242

Tel./fax 523326523

www.spkomorsk.pl         e-mail: spkomorsk@gazeta.pl

 

 

Na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

 1. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do szkolnej biblioteki.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania.

 3. Wszystkie dostarczane książki muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i nie noszące znaków użytkowania.              

 4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 5. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie będzie konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości towaru w czasie transportu do miejsca przeznaczenia.

 6. W przypadku braku dostępności pojedynczych tytułów istnieje możliwość zamiany po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

3. Termin wykonania zamówienia

 1. 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

 2. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.

   

 1. Kryteria i warunki wyboru oferty:

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

  kryterium najniższej ceny -  100%

   

  2 . Cena brutto (cena oferty) powinna być obliczona w następujący sposób:

 • cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wszystkie opłaty związane z podanym zakresem zamówienia oraz należne podatki.

 • Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto artykułów będących przedmiotem          zamówienia, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto, wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

  Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Emilia Kaliszewska tel. 523326523

   

 2.  Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę sporządzić należy wg wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego  załącznik nr 2 (bądź innym - spełniającym kryteria wyznaczone w załączonym dokumencie). Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.

 2. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
  upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany czytelną pieczęcią imienną.

      3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego           w danym zadaniu.

  4.  Złożone oferty będą traktowane jako deklaracja gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.

  5. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:

       - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

 1.  

  7. Miejsce oraz termin składania ofert

  1 Termin składania ofert: do 14 listopada 2016 roku  

  2 Oferty można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: spkomorsk@gazeta.pl

 • faksem pod numer 523326523

 • osobiście/pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3, 86-160 Warlubie w kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

   

  p.o. Dyrektora Szkoły

   

  Emilia Kaliszewska

   

  Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie wykonawcy
 4. Wzór umowy

Data wytworzenia dokumentu: 7.11.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Kaliszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2016 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Mirota
Ilość wyświetleń: 213
15 listopada 2016 13:48 (Katarzyna Mirota) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl